Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Meletius monachus Excerpta varia Athen Nationalbibl. 1506 XIX. II, p. 064. Meletiou iatrosofion View Record
Meletius monachus Excerpta varia Athos Bibl. Mon. Ibêrôn 4655. 535 XVI. II, p. 064. Iatrosofê eklelgemenon upo … Gal. Ipp. kai Mel. kai allôn dokimôn iatrôn. Cap. I. oti o kosmos upo tessarôn stoicheiôn View Record
Meletius monachus Excerpta varia Athos Panteleêmonos 5768. 261 XVIII II, p. 064. Tou panierôtatou kai logiôtatou mêtropolitou Naupaktou kai Artês kuriou, kuriou Meletiou, Eisagôgê diaforôn akousmatôn kai iatrikôn View Record
Meletius monachus Excerpta varia Athos Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. f. 15 II, p. 064. Iatrosofion eklelegmenon upo … Fal. Ipp. Mel. monachou kai Paul. tou Aig., suggrafen de para Kosma ieromonachou tou Makedonos View Record
Meletius monachus Excerpta varia Athos Panteleêmonos 6372. 865 XIX. f. 205 B II, p. 064. Aposêmeiôseis tines psuchôfeleis. Darunter Tou agiou Meletiou tou omologêtou Peri diaitês olikôs View Record
Meletius monachus Excerpta varia Berlin Königl. Bibl. Berol. 4o 46 (348) XVI. II, p. 064. RNTH' (Stichoi panu ôfelimoi Meletiou) und RX' (Peri tou paragenomeou eis iatrian adelfou) View Record
Meletius monachus Excerpta varia Jerusalem Bibl. Mar-Saba 432 a. 1662. f. 1 II, p. 064. Iatrosofion … Gal. Ipp. kai Meletiou View Record
Meletius monachus Excerpta varia Lesbos Bibl. tês tou Leimônos monês 175 XVII. II, p. 064. View Record
Meletius monachus Excerpta varia Paris Bibl. Nationale Parisin. 2240 XVI. f. 151 v II, p. 064. Versus politici de urinis illarumque differentiis View Record
Meletius monachus Excerpta varia Paris Bibl. Nationale Parisin. 2315 XV. f. 11 v II, p. 064. Wie im Parisin. 2240 View Record
Meletius monachus Excerpta varia Paris Bibl. Nationale Parisin. Coislin. 335 XV. f. 75 II, p. 064. Gal. Hipp. et Meletii iatrosophium, capita 604 View Record
Meletius monachus Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5.4) XIV. f. 141 II, p. 064. Etera peri trofôn dunameôn ekblêthenta ek tês biblou tou monachou kuriou Meletiou. ek ton mikron [sic!] kosmôn View Record
Meletius monachus Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5.4) XIV. f. 141 - 236 II, p. 064. Peri artou kata alfabêtou. Inc. tôn artôn osoi ruparoi. Expl. pros anthrôpinou sômatos omoiotêta View Record
Meletius monachus Excerpta varia Rom Bibl. Barberina Barberin. III 63 (245) XVI. f. 394 - 414 v II, p. 064. Iatrosofion eklelegmenon Gal. Ipp. kai Meletiou peri gunaikos. Expl. eis ta neurochalastika View Record
Meletius monachus Excerpta varia Turin Bibl. Nazionale (Universitaria) Taurin. 17 B VII 22 (B I 12) XVI.XVIII. f. 30 v II, p. 064. Gal. Ipp. Mel. peri flebotomias View Record
Meletius monachus Excerpta varia Turin Bibl. Nazionale (Universitaria) Taurin. 17 B VII 22 (B I 12) XVI.XVIII. f. 154 II, p. 064. Iatrosofion peri enterôn. Verbrannt View Record
Meletius monachus Excerpta varia Wien Hofbibliothek Vindob. med. 53 XVI. f. 129 -189 II, p. 064. Iatrosofion. Capita 112. Inc. peri enterôn otan exeboun. Expl. dia ti ene kalos kairos View Record
Menander iatrosophista De mulieribus Paris Bibl. Nationale Parisin. 1630 XIV. f. 212 v. II, p. 064. View Record
Mercurius monachus De pulsibus Berlin Königl. Bibl. Phillipps. 1531 (ol. Meerm. 223) XVI. f. 230 II, p. 064. "Mercurius?" Inc. Apsai tou sfugmou meta tôn tessarôn daktulôn. Expl. kai ta toutois periechomena. Vgl. Daremberg, Not. et Extr. I p. 143 sq. View Record
Mercurius monachus De pulsibus Dresden Königl. Bibl. Dresd. Da 5 a. 1519 f. 247 II, p. 064. Sine auctoris nomine. Inc. wie im Phillipps. View Record