Author:   Meletius monachus
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XVI.
City:   Wien
Library:   Hofbibliothek
MS Designation:   Vindob.
Collection:   med.
Shelfmark:   53
Folios:   f. 129 -189
Diels Pages:   II, p. 064.
Notes:   Iatrosofion. Capita 112. Inc. peri enterôn otan exeboun. Expl. dia ti ene kalos kairos
  View First Version Record