Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos Iatrosophia Athos Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. f. 15 A I, p. 123. I. … Gal. Ipp. Melet. Kai Paul. tou Aigin. View Record
Hippokrates Jatrosophium Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. f. 15 A I, p. 042. Iatros. ekl. upo pollôn bibliôn … Gal. Ipp. Melet. kai Paul. T.Aig. View Record
Meletius monachus Excerpta varia Athos Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. f. 15 II, p. 064. Iatrosofion eklelegmenon upo … Fal. Ipp. Mel. monachou kai Paul. tou Aig., suggrafen de para Kosma ieromonachou tou Makedonos View Record
Paulus Aegineta Excerpta varia Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. f. 15 A II, p. 079. Iatrosofion eklelegmenon upo pollô ên iatrikôn bibl. Gal. Ipp. Mel. kai Paul. tou Aig. suggrafen de para Kosma ieromonachou tou Makedonos View Record