Author:   Meletius monachus
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XVIII.
City:   Athos
Library:   Panteleêmonos
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   5769. 262
Folios:   f. 15
Diels Pages:   II, p. 064.
Notes:   Iatrosofion eklelegmenon upo … Fal. Ipp. Mel. monachou kai Paul. tou Aig., suggrafen de para Kosma ieromonachou tou Makedonos
  View First Version Record