Home   Back to list
First Previous Next Last
City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Author Work Folios Diels Pages Notes View
Athos Panteleêmonos 5578. 72 XV. Galenos Excerpta varia f. 458 a I, p. 148. Gal. gnômê. Inc. o gar ouk ebouleto, touto ouk ôeto View Record
Athos Panteleêmonos 5752. 245 XVII. Epiphanius Physiologus no. 5. II, p. 035. View Record
Athos Panteleêmonos 5768. 261 XVIII Meletius monachus Excerpta varia II, p. 064. Tou panierôtatou kai logiôtatou mêtropolitou Naupaktou kai Artês kuriou, kuriou Meletiou, Eisagôgê diaforôn akousmatôn kai iatrikôn View Record
Athos Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. Meletius monachus Excerpta varia f. 15 II, p. 064. Iatrosofion eklelegmenon upo … Fal. Ipp. Mel. monachou kai Paul. tou Aig., suggrafen de para Kosma ieromonachou tou Makedonos View Record
Athos Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. Galenos Iatrosophia f. 15 A I, p. 123. I. … Gal. Ipp. Melet. Kai Paul. tou Aigin. View Record
Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. Hippokrates Jatrosophium f. 15 A I, p. 042. Iatros. ekl. upo pollôn bibliôn … Gal. Ipp. Melet. kai Paul. T.Aig. View Record
Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 5769. 262 XVIII. Paulus Aegineta Excerpta varia f. 15 A II, p. 079. Iatrosofion eklelegmenon upo pollô ên iatrikôn bibl. Gal. Ipp. Mel. kai Paul. tou Aig. suggrafen de para Kosma ieromonachou tou Makedonos View Record
Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 5796. 289 XVIII. Hippokrates Aphorismi p. 830. I, p. 012. Aforismoi apo tou B' tmêmatos tou Ipp. View Record
Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 6342. 835 XVII. Hippokrates Aphorismi I, p. 012. View Record
Athos Panteleêmonos 6351. 844 XVIII. Salomo Praecepta f. 42 II, p. 091. Solomônikê meta prognôstikôn View Record
Athos Panteleêmonos 6372. 865 XIX. Meletius monachus Excerpta varia f. 205 B II, p. 064. Aposêmeiôseis tines psuchôfeleis. Darunter Tou agiou Meletiou tou omologêtou Peri diaitês olikôs View Record