Author:   Meletius monachus
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XVI.
City:   Athos
Library:   Bibl. Mon. Ibêrôn
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   4655. 535
Folios:  
Diels Pages:   II, p. 064.
Notes:   Iatrosofê eklelgemenon upo … Gal. Ipp. kai Mel. kai allôn dokimôn iatrôn. Cap. I. oti o kosmos upo tessarôn stoicheiôn
  View First Version Record