Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Antonius Pyropulus Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C.4.16) XVI in. f. 294 II, p. 015. Ermênia View Record
Esdras Propheta Pro hydropicis et omnibus morbis frigidis Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C.4.16) XVI in. f. 290. II, p. 037. View Record
Galenos De non intentis Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C.5.4.) XIV. f. 9 I, p. 116. Inc. anentaton poiêsai kai sunousias View Record
Hermes Trismegistus Iatromathematica ad Ammonium Aegyptium Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C.5.4) XIV. f. 339 II, p. 044. Inc. mutil. kai rônnunta = Idel. I p. 388, 8 View Record
Hippokrates Ad Ptolemaeum regem epistula de hominis fabrica Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C. 4. 16) XVI in. f. 172 I, p. 040. Expl. wie im Monacens. 72 View Record
Hippokrates Aphorismi Rom Bibl. Angelica Angelic. 80 (C 1. 11) XV. f. 233 I, p. 013. View Record
Hippokrates De sensibus Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C. 4. 16)* XVI in. f. 174 I, p. 039. Inc. aisthêtêria de estin en tô anthrôpô. Expl. kai xêras kraseôs eisin View Record
Ioannes Archiatrus Variorum morborum curatio Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C. 5. 4) XIV. f. 1 II, p. 052. Logoi kai poiêma iôannou archiatrou periechôn sunoptikos pantoiôn pathôn adêlôn kai fanerôn tên therapeian. Inc. pros ponon kefalês. Kisson xêranon eis êlion. "Cf. Hardt III 212" View Record
Logadius Excerpta Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C 4. 16) N., p. 056. eis xanthochol. usw. gehört zur Überschrift. View Record
Logadius Excerpta Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C 4. 16) XVI in. f. 290 II, p. 058. Skeuasia tês ieras. Inc. eis xantholikous, melagcholikous, flegmatikous View Record
Lucas Compositio salsi intictus Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C 4. 16) XVI in. f. 277 v. II, p. 058. View Record
Lucas Compositio salsi intictus Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4.) XIV. f. 326. II, p. 058. View Record
Meletius monachus Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5.4) XIV. f. 141 II, p. 064. Etera peri trofôn dunameôn ekblêthenta ek tês biblou tou monachou kuriou Meletiou. ek ton mikron [sic!] kosmôn View Record
Meletius monachus Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5.4) XIV. f. 141 - 236 II, p. 064. Peri artou kata alfabêtou. Inc. tôn artôn osoi ruparoi. Expl. pros anthrôpinou sômatos omoiotêta View Record
Oribasius Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 91 II, p. 074. Biblos periechousa peri aplôn farmakôn, kraseôn kai mixeôn ugieinôn nosountôn kai ktênôn omou kai tôn ptênôn tês agras ktl. Inc. Apeirou skeuasia xurou. Vgl. Baroccian. 150. f. 20v View Record
Paulus Aegineta De succedaneis, ex Galeno Rom Bibl. Angelica Angelic. 68 (C 2. 7) XV. II, p. 079. View Record
Paulus Aegineta Epitomae medicae libri septem Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4)* XIV. f. 236 II, p. 078. L. III 49 View Record
Paulus Aegineta Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 238 - 238 v. II, p. 080. View Record
Paulus Nicaeensis De cognitione et curatione variorum morborum Rom Bibl. Angelica Angelic. 4 (C 4.16) XVI in. f. 165 II, p. 081. Abschrift im Berol. fol. 39 [275] View Record
Philo Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 318 II, p. 085. Antidotos ê tou Filônos. Tois usakolêtikois, pleuritikois kai pros pasan odunên tên entos ktl. Expl. diakluze kai stuontai. skeuazetai de ... View Record