Home   Back to list
First Previous Next Last
City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Author Work Folios Diels Pages Notes View
Wien (bei Berth.-Ruelle a.a.O.) 142 XIII (?) Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti II, p. 100. View Record
Wien colleg. S. J. Rossianus XI 167 XV. Lucas Compositio salsi intictus f. 137 v. N., p. 056. Inc. echôn energeias. Expl. en autô tas trofas pasas. View Record
Wien Bibl. colleg. S. J. Rossianus XI 167 XV. Logadius Excerpta f. 139 v N., p. 056. skeuasia tês ieras logadiou eis xantho(cho)likous kai melagcholikous kai flegmatikous. Inc. thumou ouggian A'. Expl. 139v afronitrou ouggias B'. View Record
Wien Bibl. colleg. S. J. Vindob. Rossianus XI. 167 XV. Paulus Nicaeensis De cognitione et curatione variorum morborum f. 1. N., p. 063. Pinax Inc. A'. peri episkepseôs. Expl. 2v RL' Peri paronuchias View Record
Wien Colleg. S. J. Rossianus XI. 167 XVI. Hippokrates De septimanis f. 12 v N., p. 027. Inc. isteon ôs ippokratês epta êlikias. Expl. ibid. gerôn eis tas dekatessaras ebdomadas. View Record
Wien Bibl. colleg. S. J. Vindob. Rossianus XI. 167 XV. Paulus Nicaeensis De cognitione et curatione variorum morborum f. 12 v N., p. 063. de cognitione et curatione variorum morborum. Inc. f. 12v pollôn te kai poikilôn. Expl. f. 135v tên sarka panatchothen apo tou onuchos. View Record
Wien Colleg. S. J. Rossianus XI. 167 XV. Rufus Excerpta varia f. 148 r N., p. 065. skeuasia ieras tou roufou tou efesiou eis duspnoiikous kai disouriôntas kai pachuflegmatikous. Inc. chamandrinou ouggias I'. Expl. melitos apêfrismenon to arkoun. View Record
Wien Colleg. S. I. Rossianus XI. 167 XV. Syncellus Excerpta f. 153 v N., p. 066. skeuasia sugkellou tou panolbiou. Inc. pepereôs koinou. Expl. melitos to arkoun. View Record
Wien Colleg. S. J. Rossianus XI. 167 XV. Philo Excerpta varia f. 156 r N., p. 063. Filônos . filô tên skeuasian panu eis flegmatikous kai pneumatikous. Inc. krokou ouggias B'. Expl. kai melitos to arkoun. View Record
Wien Colleg. S. J. Rossianus XI.167 XVI. Galenos De usum partium corporis humani libri XVII f. 1 - 310 v. N., p. 030. View Record
Wien Bibl. coll. S. J. Rossianus XI.167 XVI. Hippokrates De quattuor elementis et humoribus naturae hominis f. 7 v N., p. 028. Ippokratous peri tôn D' stoicheiôn kai chumôn di' ôn sunistatai o anthrôpos. Inc. isteon oti o anthrôpos sunistatai. Expl. osa de genêtai en cheimôni apallassontai. View Record
Wien Bibl. coll. S. J. Rossianus XI.167 XVI. Hippokrates Ad Ptolemaeum regem epistula de hominis fabrica f. 9 v N., p. 027. Ek tôn ippokratous peri tessarôn stoicheiôn. Inc. sunestêken o kosmos ek. Expl. 11 v eiserchetai eis tên kustin to udôr = p. 279-285 Ermeris. Folgt f. 11 v peri aisthêseôn. Inc. aisthêtêria de estin. Expl. f. 12 r onuches de psuchras kai xêras kraseôs eisin = p. 287, 1 - 289, 6 Ermerins. View Record
Wien Coll. S. J. Rossianus XI.167 XV. Galenos Remedia f. 147 v N., p. 039. Skeuasia tês ieras Galênou eis flegmatikous kai melagcholikous. Inc. kolokunthidos ouggias D'. Expl. eis apobrochên tôn opôn. View Record
Wien Bibl. colleg. S. I. Rossianus XI.167 XV. Esdras Propheta De hydropisia f. 156 N., p. 051. Inscr. kai ê tritê skeuasia tou esdrakos tou sofou kai megalou profêtou eis - nosêmata. Inc. mamêra, ouggian A. Expl. apêfrismenon to arkoun. View Record
Wien Gollob Privatbesitz Vindob. XV-XVI. Hippokrates Epistulae -. N., p. 027. Epp. 1-9. 25. 10-16. 18. 20. 19. 21. 17. 22-24. View Record
[Wien] [Hofbibliothek] [Vindob.] [38 (?)] Galenos De differentiis febrium libri II I, p. 080. View Record
Wien Hofbibliothek Vindob. 44 XV. XVI. Galenos in Hippocratis progrosticum commentarii III f. 232 N., p. 035. Probecollationen Heegs im Besitze der Berl. Akademie. View Record
Wien Hofbibliothek Vindobon. 69 B 101 Hippokrates Opera varia p. 81 - 109 I, p. 003. View Record
Wien Hofbibliothek Vindobon. 69 B 101 Hippokrates Opera varia p. 122 - 128 I, p. 003. View Record
[Wien] [Hofbibliothek] [Vindob.] [131] Galenos De morbis excerpta I, p. 126. [Frgm. Protheoriae de causis variorum morborum] View Record