Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Meletius monachus Excerpta varia Rom Bibl. Barberina Barberin. III 63 (245) XVI. f. 394 - 414 v II, p. 064. Iatrosofion eklelegmenon Gal. Ipp. kai Meletiou peri gunaikos. Expl. eis ta neurochalastika View Record