Author:   Meletius monachus
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XVI.
City:   Rom
Library:   Bibl. Barberina
MS Designation:   Barberin.
Collection:  
Shelfmark:   III 63 (245)
Folios:   f. 394 - 414 v
Diels Pages:   II, p. 064.
Notes:   Iatrosofion eklelegmenon Gal. Ipp. kai Meletiou peri gunaikos. Expl. eis ta neurochalastika
  View First Version Record