Author:   Meletius monachus
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XVIII
City:   Athos
Library:   Panteleêmonos
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   5768. 261
Folios:  
Diels Pages:   II, p. 064.
Notes:   Tou panierôtatou kai logiôtatou mêtropolitou Naupaktou kai Artês kuriou, kuriou Meletiou, Eisagôgê diaforôn akousmatôn kai iatrikôn
  View First Version Record