Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Philo De pulsibus Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 59, 14 XV. N., p. 063. View Record
Philo De pulsibus Wien Hofbibliothek Vindob. med. 31 XV. f. 163. N., p. 063. View Record
Philo De pulsibus Wien Hofbibliothek Vindob. med. 41 XIV-XV. f. 132. N., p. 063. View Record
Philo Excerpta varia Madrid Nationalbibliothek Matrit. N 116 (ol. Tolet. 97,15) XV. f. 214 v II, p. 085. Antidotos ê tou Filônos View Record
Philo Excerpta varia Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 150 XV. in. II, p. 085. Antidotos ê Filônos, lêftheisa peri [l. para?] tou filosofou View Record
Philo Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 318 II, p. 085. Antidotos ê tou Filônos. Tois usakolêtikois, pleuritikois kai pros pasan odunên tên entos ktl. Expl. diakluze kai stuontai. skeuazetai de ... View Record
Philo Excerpta varia Wien Colleg. S. J. Rossianus XI. 167 XV. f. 156 r N., p. 063. Filônos . filô tên skeuasian panu eis flegmatikous kai pneumatikous. Inc. krokou ouggias B'. Expl. kai melitos to arkoun. View Record