Author:   Esdras Propheta
Work:   De hydropisia
Year/Century:   XV.
City:   Wien
Library:   Bibl. colleg. S. I. Rossianus
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   XI.167
Folios:   f. 156
Diels Pages:   N., p. 051.
Notes:   Inscr. kai ê tritê skeuasia tou esdrakos tou sofou kai megalou profêtou eis - nosêmata. Inc. mamêra, ouggian A. Expl. apêfrismenon to arkoun.
  View First Version Record