Author:   Rufus
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XV.
City:   Wien
Library:   Colleg. S. J. Rossianus
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   XI. 167
Folios:   f. 148 r
Diels Pages:   N., p. 065.
Notes:   skeuasia ieras tou roufou tou efesiou eis duspnoiikous kai disouriôntas kai pachuflegmatikous. Inc. chamandrinou ouggias I'. Expl. melitos apêfrismenon to arkoun.
  View First Version Record