Author:   Logadius
Work:   Excerpta
Year/Century:   XV.
City:   Wien
Library:   Bibl. colleg. S. J. Rossianus
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   XI 167
Folios:   f. 139 v
Diels Pages:   N., p. 056.
Notes:   skeuasia tês ieras logadiou eis xantho(cho)likous kai melagcholikous kai flegmatikous. Inc. thumou ouggian A'. Expl. 139v afronitrou ouggias B'.
  View First Version Record