Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Berlin Königl. Bibl. Phillipps. 1540 (ol. Meerm. 236) XVI. f. 24. II, p. 100. View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 86, 16 a. 1492. II, p. 100. View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. II, p. 100. v. Berthelot-Ruelle, p. 56 View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Paris Bibl. Nationale Parisin. 2275 a. 1465. f. 14 II, p. 100. §§ 1-5 View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Paris Bibl. Nationale Parisin. 2325 XIII. f. 20. II, p. 100. View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Paris Bibl. Nationale Parisin. 2327 a. 1478. f. 72 v. II, p. 100. View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Paris Bibl. Nationale Parisin. Suppl. 1022 XVII. II, p. 100. View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Rom Bibl. Vaticana Vatic. 1174 XIV-XV. f. 79. II, p. 100. View Record
Synesius Ad Dioscorum, scholia in librum Democriti Wien (bei Berth.-Ruelle a.a.O.) 142 XIII (?) II, p. 100. View Record
Synesius Epistula de silphio ad fratrem Mailand Arch. del Capitolo Metrop. 2 XV. f. 2. II, p. 100. View Record
Taronitus (?) Excerpta Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3632 XV. f. 138 II, p. 100. Epithema katarkoikon [sic!] View Record
Taronitus (?) Excerpta Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3632 XV. f. 189 v II, p. 100. Antidotos View Record
Taronitus (?) Excerpta Rom Bibl. Vaticana Vatic. 429 XV-XVI. f. 341v II, p. 100. Katastoichon eis dusourian. Inc. althaias spermata. Expl. melitos to arkoun View Record
Taronitus (?) Excerpta Venedig Bibl. Nazionale Marciana Marcian. App. cl. V, 8 XIV. f. 102 v II, p. 100. Antidotos. lithos thriptikê View Record
Theodoretus Antidota Berlin Königl. Bibl. Phillipps. 1571 (ol. Meerm. 279) XVI. f. 13v II, p. 100. Ê legomenê anakardios View Record
Theodoretus Antidota Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 150 XV. in. II, p. 100. View Record
Theodorus Excerpta Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. App. 2 XV. f. 342 v II, p. 100. Eis emfraxin stomachou dothen para Theodôrou iatrou tôn Magganôn View Record
Theodorus Excerpta Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. App. 2 XV. f. 343 II, p. 100. Prostaxis stomachikê tou xenônos tôn Magganôn View Record
Theodorus Excerpta Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XVI. f. 117 v II, p. 100. Therapeia eis epilêptikos katapiptontas, ek tou deuterou Theodôrou View Record