Author:   Philo
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XV.
City:   Wien
Library:   Colleg. S. J. Rossianus
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   XI. 167
Folios:   f. 156 r
Diels Pages:   N., p. 063.
Notes:   Filônos . filô tên skeuasian panu eis flegmatikous kai pneumatikous. Inc. krokou ouggias B'. Expl. kai melitos to arkoun.
  View First Version Record