Author:   Paulus Aegineta
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XVIII.
City:   Athos
Library:   Bibl. Mon. Panteleêmonos
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   5769. 262
Folios:   f. 15 A
Diels Pages:   II, p. 079.
Notes:   Iatrosofion eklelegmenon upo pollô ên iatrikôn bibl. Gal. Ipp. Mel. kai Paul. tou Aig. suggrafen de para Kosma ieromonachou tou Makedonos
  View First Version Record