Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Hippokrates Aphorismi Antwerpen Stadtbibliothek Antverp. 426 XVI. f. 92 v. I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi Athen Nationalbibl. 1486 a. 1793 I, p. 012. Ermêneiai eis tous af. Katastrôtheisai eis koinên frasin para mpalanou basilopoulou View Record
Hippokrates Aphorismi Athen Nationalbibl. 1498 XVIII. I, p. 012. Wie in nr. 1486 View Record
Hippokrates Aphorismi Athen Nationalbibl. 1500 I, p. 012. Makrou tou Kypriou Metafrasis tôn Ipp.. Af. meta tinos epistasias kai ermêneias ek tês tou Gal. didaskalias sullegeisês View Record
Hippokrates Aphorismi Athos Bibl. Mon. Esfigmenou 41 XV. f. 1 I, p. 012. c. comm. anon. View Record
Hippokrates Aphorismi Athos Bibl. Mon. Esfigmenou 2323. 310 XVIII. I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi Athos Bibl. Mon. Ibêrôn 4671. 551* XVII. I, p. 012. Aforismoi apo tou B' tmêmatos tou Ipp. View Record
Hippokrates Aphorismi Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 5796. 289 XVIII. p. 830. I, p. 012. Aforismoi apo tou B' tmêmatos tou Ipp. View Record
Hippokrates Aphorismi Athos Bibl. Mon. Panteleêmonos 6342. 835 XVII. I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi Berlin Königl. Bibl. Phillips. 1532 (ol. Meerman. 225) XVI. f. 154 I, p. 012. Anon. comm. in Hipp. Aph. View Record
Hippokrates Aphorismi Berlin Königl. Bibl. Phillips. 1537 (ol. Meerman. 233)* XV. f. 199 v. I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3232 XV. f. 28 v I, p. 012. Expl. limos gar xêrainei ta sômata View Record
Hippokrates Aphorismi Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 152 I, p. 012. cum scholiis; paremittitur f. 151 v expl. locutionis Aphorismos Philothei View Record
Hippokrates Aphorismi Cambridge Caius Coll. Cantabrig. 50 XV-XVI. f. 238 v I, p. 012. Expl. ta d' enantia duscherôs. Telos tou A' View Record
Hippokrates Aphorismi Cambridge Caius Coll. Cantabrig. 355 XV-XVI. f. 92 und 120 I, p. 012. Inc. en de toisi paroxusmois. Expl. Mallon blapseis sect. 7 View Record
Hippokrates Aphorismi Cambridge Caius Coll. Cantabrig. [962] I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi Cambridge Pembroke College [Pembroch.] [2055] I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi Cambridge [St. Petri] [1866] I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi [Dublin] [Coll. Trinit.] [502] I, p. 012. View Record
Hippokrates Aphorismi Erlangen Universitätsbibliothek Erlangens. 90 XVI. I, p. 012. Addita est inde ab aph. XXIV. explicatio Philothei. Inc. Ta diakaê kai zeousan. Expl. telos tôn leipomenôn Theophilou filos. eis tou Ipp. Aforismous View Record