Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Hermes Trismegistus Iatromathematica ad Ammonium Aegyptium München Hof- und Staatsbibliothek Monac. 401 XVI. f. 318 N., p. 053. Inc. mut. kinduneusas [sic] eis chronon = Idel. 431, 36. Expl. mut. kataklithê tis Kronou sunontos = Id. I 438, 10. "Multis locis discrepat scriptura huius codicis ag editione Ideleri sive Hoeschelii". View Record
Hippokrates De exsectione foetus. De exsectione pueri Paris Bibl. Nationale Parisin. 2146 XVI. f. 318 I, p. 031. II View Record
Philo Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 318 II, p. 085. Antidotos ê tou Filônos. Tois usakolêtikois, pleuritikois kai pros pasan odunên tên entos ktl. Expl. diakluze kai stuontai. skeuazetai de ... View Record