Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Oribasius Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 91 II, p. 074. Biblos periechousa peri aplôn farmakôn, kraseôn kai mixeôn ugieinôn nosountôn kai ktênôn omou kai tôn ptênôn tês agras ktl. Inc. Apeirou skeuasia xurou. Vgl. Baroccian. 150. f. 20v View Record
Paulus Aegineta Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 238 - 238 v. II, p. 080. View Record
Philo Excerpta varia Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C 5. 4) XIV. f. 318 II, p. 085. Antidotos ê tou Filônos. Tois usakolêtikois, pleuritikois kai pros pasan odunên tên entos ktl. Expl. diakluze kai stuontai. skeuazetai de ... View Record