Author:   Philo
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XIV.
City:   Rom
Library:   Bibl. Angelica
MS Designation:   Angelic.
Collection:  
Shelfmark:   17 (C 5. 4)
Folios:   f. 318
Diels Pages:   II, p. 085.
Notes:   Antidotos ê tou Filônos. Tois usakolêtikois, pleuritikois kai pros pasan odunên tên entos ktl. Expl. diakluze kai stuontai. skeuazetai de ...
  View First Version Record