Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Ioannes Archiatrus Variorum morborum curatio Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 75, 10 XV. f. 32 II, p. 052. Tou sofôtatou Aristotelous logoi kai prooimia, kuriou Iôannou archiatrou kai mathêtou autou, periechôn sunoptikôs pantôn tôn pathôn kai tôn adêlôn tas therapeias. Inc. pros oxun ponon kefalês. Eparon agriagkoureas sporon. Expl. thet' es to metôpon View Record
Ioannes Archiatrus Variorum morborum curatio München Hof- und Staatsbibliothek Monac. 288 N., p. 054. ist im Titel folgendes zu verbessern: euiata genesthai ôfeleian kai iasin. Abschrift besitzt W. Crönert. View Record
Ioannes Archiatrus Variorum morborum curatio München Hof- und Staatsbibliothek Monac. 288 XIV. f. 7 II, p. 052. Ermêneia kai didaskalia kai exêgêsis tou thaumasiôtatou kai logiôtatou archiêtrou tou Galênou tou speusantos eis to [sic!] tôn moriôn pathê, aniata kai dusiata legô ama kai euata genesthai ôfeleian iasin. Inc. Prôton men kai koinô logô. "Esse commentarium in Galenum ab Ioanne Archiatro compositum ex fine concludi potest. In bibl. Paris. idem msc. Habetur cuius titulus est: Ioannis Iatrosophistae logos kai poiêma pantôn tôn pathôn kai tôn adêlôn tas therapeias pros en ekaston tên taxin. Capp. 252. Cod. 126 teste Fabricio vol. XII. p. 781" View Record
Ioannes Archiatrus Variorum morborum curatio Paris Bibl. Nationale Parisin. 2224 XV. f. 80. II, p. 052. "Opus medicum" View Record
Ioannes Archiatrus Variorum morborum curatio Paris Bibl. Nationale Parisin. 2236 XV. f. 1 II, p. 052. "Hoc opus ab Omont Actuario adscriptum Daremberg Not. et Extr. I 23 Ioanni Archiatro attribuit" View Record
Ioannes Archiatrus Variorum morborum curatio Rom Bibl. Angelica Angelic. 17 (C. 5. 4) XIV. f. 1 II, p. 052. Logoi kai poiêma iôannou archiatrou periechôn sunoptikos pantoiôn pathôn adêlôn kai fanerôn tên therapeian. Inc. pros ponon kefalês. Kisson xêranon eis êlion. "Cf. Hardt III 212" View Record