Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Athos Bib. Mon. Dionysiou 3701. 167 XV. I, p. 124. Inc. egô Galênos pepeiramenos panu tou tôn anthrôpôn êthous View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Athos Ibêrôn 5034. 914 XVIII. I, p. 124. Inc. wie im Athous mon. Dionusiou. Expl. pros ugeian tou sômatos tois kalôs chrômenois View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Athos Xêropotamou 2432. 99 XVII. I, p. 124. Diath. … Gal. Ipp. kai Meletiou p. katask. anthr. ktl. View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Berlin Königl. Bibl. Phillipps. 1462 XV/XVI. f. 410 I, p. 124. Inc. und Expl. wie im Athous Mon. Ibêerôn View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Berlin Königl. Bibl. Phillipps. 1566 XVI. f. 6 I, p. 124. Wie im Phillipps. 1462 View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Berlin Königl. Bibl. Berol. qu. 5 (304) XV/XVI. f. 53 v I, p. 124. Wie im Athous Xêropotamou View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 74, 10* XIV. p. 13 b I, p. 124-125. Inc. ou mikron moi esti katafronêsai View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Jerusalem Bibl. d. hl. Grabes 199 f. 64 A I, p. 125. Diaita akribês p. tôn tessar. stoicheiôn tou chronou kai peri katastaseôs ugieinês tou anthrôpou kai tês kataskeuês autou View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Jerusalem Bibl. d. hl. Grabes 363 a. 1596. f. 211 B I, p. 125. Wie nr. 199 View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Jerusalem Bibl. d. hl. Kreuzes 68 no. 2 I, p. 125. Wie im Athous Dionus. View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 71 v I, p. 125. Wie im Athous Ibêrôn. Expl. Kalôs chrômenois, kai parafulattousi tauta View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. O 117 Sup. XV-XVI (N., p. 029). f. 89 I, p. 125. Wie im Hierosol. Bibl. d. hl. Grabes 199 View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Paris Bibl. Nationale Parisin. 2091 XV. f. 8 I, p. 125. View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Paris Bibl. Nationale Parisin. 2316 XV. f. 439 v I, p. 125. Liber de iis quae singulis mensibus servanda sunt View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Rom Bibl. Vaticana Palat. 279 XIV-XV. f. 311 I, p. 125. Inc. wie im Athous Dionusiou View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Rom Bibl. Vaticana Vatic. 1700 XIV. f. 27 v I, p. 125. Diaita akribês p. katastaseôs ugieinês tou anthrôpou kai tês kataskeuês autou View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Venedig Bibl. Josephi de Aromatariis I, p. 125. de hominis structura. Verbleib unbekannt View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Wien Hofbibliothek Vindob. med. 32 XVI. f. 11 I, p. 125. Diath. Gal. didaskousa êmas apanta kat' anthrôpinou sômatos View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Wien Hofbibliothek Vindob. med. 53 XVI. f. 8 v - 10 v I, p. 125. Wie im Athous Xêropot. View Record