Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aëtius Amidenus Excerpta varia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 101 v II, p. 007. View Record
Alexander Rex De septem herbarum facultate London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 17, 900 XVII. f. 89 v. II, p. 010. View Record
Andromachus Theriaca ex anguibus, Tranquilllitas dicta London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 161 v II, p. 014. manu recentiore View Record
Diodorus De mensuris et ponderibus London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 5108 XV ex. f. 4 v. II, p. 029. View Record
Dioscurides Excerpta London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 8231* XVII. f. 1 II, p. 034. Onomastikon eis ta tou D. p. u. i. Inc. aibadane. Expl. ôkimon View Record
Epiphanius De mensuris et ponderibus II London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 14620 IX. N., p. 050. View Record
Epiphanius De mensuris et ponderibus II London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 17148 VII. N., p. 050. View Record
Galenos De dignotione hominum purgandorum London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 127 I, p. 124. View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 71 v I, p. 125. Wie im Athous Ibêrôn. Expl. Kalôs chrômenois, kai parafulattousi tauta View Record
Galenos De succedaneis liber London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 58 v I, p. 114. Inc. anti akanthiou = K. XIX 723. Expl. balsamelaiou ktl. deest ap. K. View Record
Galenos De urinis London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 17, 900 XVII. f. 93 I, p. 127-128. Inc. ouron leukon View Record
Galenos De usum partium corporis humani libri XVII London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 11, 888 XV. f. 25 I, p. 068. In fine epigr. inc. êde biblos sumpasa. expl. plexie fusêi Theos View Record
Galenos De venae sectione London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 17, 900 XVII. f. 204 v I, p. 134. Inc. oi prôtoi kai kuriôtatoi skopoi. Expl. kai tauta men epieikei [?] farmakon View Record
Galenos De venae sectione London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 17, 900 XVII. f. 272 I, p. 134. Inc. wie auf. F. 204 v. Expl. ei gar plêsiasei toutô View Record
Galenos Definitiones medicae London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 11, 888 XV. f. 1. I, p. 111. View Record
Galenos Methodi medendi libri XIV London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 6898 XIII/XIV. f. 1. I, p. 092. View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 65 I, p. 132. Dunameron. Inc. O peri tôn antidotôn kai elaiôn. Expl. karpobalsamou kokkous K', nama [sic!] taurôn View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 74 I, p. 132. Skeuasia tês ieras View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 106 v I, p. 132-133. Peri elaiôn kai murôn. Inc. omfakinon elaion ginetai. Expl. kai brasas eôs sustaseôs echei polutimôs View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 115v I, p. 132-133. Peri aplôn didomenôn farmakôn. Inc. elatêrion kathairei flegma kai cholên oson. Expl. kai oligon oinon udôr agei View Record