Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aëtius Amidenus Excerpta varia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 101 v II, p. 007. View Record
Andromachus Theriaca ex anguibus, Tranquilllitas dicta London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 161 v II, p. 014. manu recentiore View Record
Galenos De dignotione hominum purgandorum London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 127 I, p. 124. View Record
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 71 v I, p. 125. Wie im Athous Ibêrôn. Expl. Kalôs chrômenois, kai parafulattousi tauta View Record
Galenos De succedaneis liber London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 58 v I, p. 114. Inc. anti akanthiou = K. XIX 723. Expl. balsamelaiou ktl. deest ap. K. View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 65 I, p. 132. Dunameron. Inc. O peri tôn antidotôn kai elaiôn. Expl. karpobalsamou kokkous K', nama [sic!] taurôn View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 74 I, p. 132. Skeuasia tês ieras View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 106 v I, p. 132-133. Peri elaiôn kai murôn. Inc. omfakinon elaion ginetai. Expl. kai brasas eôs sustaseôs echei polutimôs View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 115v I, p. 132-133. Peri aplôn didomenôn farmakôn. Inc. elatêrion kathairei flegma kai cholên oson. Expl. kai oligon oinon udôr agei View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 123 I, p. 132-133. Sine auctoris nomine. Peri sunthetôn farmakôn kai tisi tauta doteon. Inc. to diakitriou [sic!] kathairei men flegma. Expl. prosballe dakru keratia D' View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 128 I, p. 132-133. Peri dunameôn emplastrôn. Inc. ê diamparos tonoi katapan [sic]. Expl. [?] brasas to afepsêma antlie View Record
Gregorius Theologus Alatium London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 47. II, p. 041. View Record
Lucas Compositio salsi intictus London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 46 v. II, p. 058. View Record
Paulus Aegineta Excerpta varia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 102 II, p. 080. Exc. apud Anonymum p. dunameôs zoulapiôn kai eterôn pomatôn View Record
Soranus De ponderibus et mensuris London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 46 II, p. 093. Inc. tôn metrôn kai stathmôn ou monon. Expl. o xestês ++ ac" View Record