Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando Berlin Königl. Bibl. Berol. qu. 5 (304) XV/XVI. f. 53 v I, p. 124. Wie im Athous Xêropotamou View Record
Galenos De sanitate tuenda libri VI London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5626* XV-XVI. f. 53 v I, p. 075. Ek tôn ugieinôn tou Gal. prooimion, ti estin ugeia kai tines oi arista kateskeuasmenoi. Inc. Tês peri to sôma ktl. Expl. diaita leptunousa kai chrismata metriôs thermainonta View Record
Hippokrates Testamentum Berlin Königl. Bibl. Berolin. qu. 5 (304) XV/XVI. f. 53 v I, p. 039. Diathêkê tôn triôn iatrôn Gal. Ipp. kai Melet. peri tês tou anthrôpou kataskeuêskai pôs dei diexienai ton kairon View Record
Meletius monachus De natura hominis Berlin Königl. Bibl. Berol. 4o 5 (304) XV-XVI. f. 53 v II, p. 063. Diathêkê tôn triôn iatrôn Galên. Ipp. kai Meletiou … peri tês tou anthrôpou kataskeuês kai pôs dei diexienai ton kairon View Record