Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Theodorus Excerpta Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. App. 2 XV. f. 342 v II, p. 100. Eis emfraxin stomachou dothen para Theodôrou iatrou tôn Magganôn View Record
Theodorus Excerpta Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. App. 2 XV. f. 343 II, p. 100. Prostaxis stomachikê tou xenônos tôn Magganôn View Record
Theodorus Excerpta Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XVI. f. 117 v II, p. 100. Therapeia eis epilêptikos katapiptontas, ek tou deuterou Theodôrou View Record