Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Hippokrates De pristina medicina Paris Bibl. Nationale Parisin. 2253 XI. f. 117 v I, p. 004. View Record
Theodorus Excerpta Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XVI. f. 117 v II, p. 100. Therapeia eis epilêptikos katapiptontas, ek tou deuterou Theodôrou View Record