Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aëtius Amidenus Iatricorum libri XVI Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XV-XVI. f. 95 v II, p. 006. L. II View Record
Galenos De differentiis febrium libri II Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XV-XVI. f. 28. I, p. 080. View Record
Galenos De temperamentis Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XVI. hinter f. 28. I, p. 064. View Record
Galenos Definitiones medicae Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XV-XVI. f. 112. I, p. 111. View Record
Stephanus Atheniensis De febrium differentiis ex ore Theophili Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XV-XVI. f. 79. II, p. 098. View Record
Theodorus Excerpta Rom Bibl. Vaticana Ottobon. 311 XVI. f. 117 v II, p. 100. Therapeia eis epilêptikos katapiptontas, ek tou deuterou Theodôrou View Record