Author:   Theodorus
Work:   Excerpta
Year/Century:   XVI.
City:   Rom
Library:   Bibl. Vaticana
MS Designation:   Ottobon.
Collection:  
Shelfmark:   311
Folios:   f. 117 v
Diels Pages:   II, p. 100.
Notes:   Therapeia eis epilêptikos katapiptontas, ek tou deuterou Theodôrou
  View First Version Record