Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Diocles Ad Antigonum regem epistula de tuenda valetudine Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 127 II, p. 027. Sub nomine Pauli Aegin. View Record
Galenos Ars medica Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 1. I, p. 061. View Record
Galenos De humoribus Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 126 I, p. 136. Sêmeia kraseôs chumôn. Inc. skepteon epi pantôn. Expl. kata fusin ouden ti toutôn poiêsei View Record
Galenos De optima ventris concoctione Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 120. I, p. 129. View Record
Galenos De urinis Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 125 - 126 I, p. 127. Inc. ariston ouron esti. Expl. tote kai sunistatai to ouron View Record
Hippokrates Aphorismi Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 152 I, p. 012. cum scholiis; paremittitur f. 151 v expl. locutionis Aphorismos Philothei View Record
Paulus Aegineta Excerpta varia Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 61 v II, p. 080. Kata stoicheion aplai therapeia. Inc. abrota diatêrei skôlêkôn. Expl. kai galakti gunaikeiô eggluomenon View Record
Severus De instrumentis infusoriis seu clysteribus ad Timotheum Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 134 v. II, p. 092. View Record
Theophilus De alvi excrementis Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 133v II, p. 102. Expl. apoleipetai to diachôrêma = Idel. I 399, 31. View Record