Author:   Paulus Aegineta
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XIV-XV.
City:   Bologna
Library:   Bibl. Universitaria
MS Designation:   Bonon.
Collection:  
Shelfmark:   3636
Folios:   f. 61 v
Diels Pages:   II, p. 080.
Notes:   Kata stoicheion aplai therapeia. Inc. abrota diatêrei skôlêkôn. Expl. kai galakti gunaikeiô eggluomenon
  View First Version Record