Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 106 v I, p. 132-133. Peri elaiôn kai murôn. Inc. omfakinon elaion ginetai. Expl. kai brasas eôs sustaseôs echei polutimôs View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 115v I, p. 132-133. Peri aplôn didomenôn farmakôn. Inc. elatêrion kathairei flegma kai cholên oson. Expl. kai oligon oinon udôr agei View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 123 I, p. 132-133. Sine auctoris nomine. Peri sunthetôn farmakôn kai tisi tauta doteon. Inc. to diakitriou [sic!] kathairei men flegma. Expl. prosballe dakru keratia D' View Record
Galenos Remedia London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 10, 058 XV. f. 128 I, p. 132-133. Peri dunameôn emplastrôn. Inc. ê diamparos tonoi katapan [sic]. Expl. [?] brasas to afepsêma antlie View Record