Author:   Galenos
Work:   De sanitate tuenda libri VI
Year/Century:   XV-XVI.
City:   London
Library:   British Museum
MS Designation:   Harleian. (Brit. Mus.)
Collection:  
Shelfmark:   5626*
Folios:   f. 53 v
Diels Pages:   I, p. 075.
Notes:   Ek tôn ugieinôn tou Gal. prooimion, ti estin ugeia kai tines oi arista kateskeuasmenoi. Inc. Tês peri to sôma ktl. Expl. diaita leptunousa kai chrismata metriôs thermainonta
  View First Version Record