Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos De sanitate tuenda libri VI London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5626* XV-XVI. f. 53 v I, p. 075. Ek tôn ugieinôn tou Gal. prooimion, ti estin ugeia kai tines oi arista kateskeuasmenoi. Inc. Tês peri to sôma ktl. Expl. diaita leptunousa kai chrismata metriôs thermainonta View Record