Home   Back to list
First Previous Next Last
City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Author Work Folios Diels Pages Notes View
Tübingen Univ.-Bibl. Tubing. 2 XIII. Splenius Philosophus De generatione hominis f. 291 II, p. 095. Splêniou filosofou peri gennêseôs anthrôpou kai othen trita kai ennata kai tessarakosta tois tethneôsin epitelousin, parelthontos tou anthrôpou View Record
Tübingen Univ.-Bibl. Tubingens. Bibl. Univ. 23* XVI. Hippokrates De humoribus I, p. 020. Scholia in Hipp. p. chumô n View Record
Tübingen Univ.-Bibl. 37* a. 1584. Hippokrates De humoribus no. xx, 13 I, p. 020. Wie im Tubing. 23 View Record