Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Splenius Philosophus De generatione hominis Tübingen Univ.-Bibl. Tubing. 2 XIII. f. 291 II, p. 095. Splêniou filosofou peri gennêseôs anthrôpou kai othen trita kai ennata kai tessarakosta tois tethneôsin epitelousin, parelthontos tou anthrôpou View Record