Home   Back to list
First Previous Next Last
City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Author Work Folios Diels Pages Notes View
Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. Hippokrates Epistulae f. 133 v - 135 v I, p. 038. Epp. 10 - 13 View Record
Neapel Bibl. dei Gerolamini Neapol. XXII. 1 XIV. Hippokrates De elementis f. 161 v I, p. 046. Wie im Monac. View Record
Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. Hippokrates De urinis f. 166 v - 167 I, p. 044. Inc. okosoisin oura pachea [= Aph. sect. IV no. 69]. Expl. all' autês kath' eautên View Record
Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. Galenos De urinis f. 167 v - 170 I, p. 128. Inc. wie im Scorial. Φ. III. 12. Expl. polueidê kai apepta View Record
Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XV. Diocles Ad Antigonum regem epistula de tuenda valetudine f. 174. II, p. 028. View Record
Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. Aëtius Amidenus Excerpta varia f. 176 II, p. 007. Podagrikai therapeiai procheiroi. Inc. kenôsis dia flebotomias. Expl. epithes View Record
Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1* XIV. Meletius monachus De natura hominis f. 157 v - 160 v II, p. 063. Merikai tines parekbolai ek tou fuseôs anthrôpou ponêmatos tou … Meletiou. Inc. outos fêsin anthrôpos esti zôon logikon. Expl. Meta tên gastera keitai View Record
Neapel Bibl. dei Gerolamini Neapolit. XXII. 1* XV. Galenos De temperamentis f. 172 sq. I, p. 064. Inc. tôn kraseôn duoeisi diaforai. Expl. to geôdes tou spermatos View Record