Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Oribasius Excerpta varia Wien Hofbibliothek Vindob. med. 27 XVI. f. 122 II, p. 074. Peri to pôs chrê ginôskein to aima. Inc. dei de ginôskein touto oti to aima o profainetai. Expl. ina mê diaboun kai ta egkata autês View Record
Soranus Hippocratis genus et vita secundum Soranum Wien Hofbibliothek Vindob. med. 43 XVI. f. 122 II, p. 093. Inc. prôton tên epônumian. Expl. en periodoisin oti ebdomêkonta kineetai. "Wahrscheinlich nicht hierhergehöri." Schoen View Record
Stephanus Atheniensis Excerpta varia Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 111 XV. f. 122 II, p. 098. Gunaika omologêsai, upo posôn andrôn emiduthê ktl. View Record