Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos De elementis Paris Bibl. Nationale Parisin. 1883* XIV. f. 35 v. I, p. 131. View Record
Galenos De elementis Paris Bibl. Nationale Parisin. 2317* XVI. f. 21 v und 43 v. I, p. 131. View Record
Galenos De pulsibus Gallipoli Ekkl. Ag. Nikolaou 38 XIV. hinter f. 39. 41 v. I, p. 131. View Record
Galenos De pulsibus London Medical Society H Hi 17 = We 30 XV in. no. 37 Dbg. I, p. 131. Inc. o sfugmos kinêsis estin. Expl. eis to bathos tou sômatos, usteron de. Daremberg, Mscrts. Méd. de l'Angleterre I 162: "apocryphe" View Record
Galenos De pulsibus London Medical Society H Hi 21. 22 = We 28. 29 XV ex. f. 333 v I, p. 131. Inc. aisthêsin enarmoniô tini kinêsei. Expl. Bradus puknos araios kai anômalos View Record
Galenos De pulsibus London Medical Society H Hi 21. 22 = We 28. 29 XV ex. f. 341 I, p. 131. Inc. wie im H Hi 17. Expl. epei pollakis kai parautika teleuta View Record
Galenos De pulsibus Neapel Bibl. Oratoriana Oratorian 152 XIV-XV. I, p. 131. View Record
Galenos De pulsibus Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 88 XV-XVI. f. 48 b I, p. 131. Gnôrismata peri tes zôês kai thanatou anthrôpôn. Inc. Kratei sfugmos. Expl. ê kai tou thanatou View Record
Galenos De pulsibus Paris Bibl. Nationale Parisin. 2155* XIV. f. 315 v - 319 v. I, p. 131. Abschrift besitzt Hr. cand. phil. Gossen, Berlin View Record
Galenos De pulsibus Paris Bibl. Nationale Parisin. 2178 XIV. f. 1 I, p. 131. Exc. de pulsibus View Record
Galenos De pulsibus Paris Bibl. Nationale Parisin. 2229* XIII. f. 43 v. I, p. 131. View Record
Galenos De pulsibus Paris Bibl. Nationale Parisin. 2320 XVI. f. 23 I, p. 131. Wie im Baroccian. View Record
Galenos De pulsibus Paris Bibl. Nationale Parisin. 2332* XV (XIV). f. 130 (?) I, p. 131. View Record
Galenos De pulsibus Paris Bibl. Nationale Parisin. 3035* XIV. f. 209 - 219. I, p. 131. View Record
Galenos De pulsibus Paris Bibl. Nationale Parisin. Suppl. 629* XIX. f. 59 - 65. I, p. 131. View Record
Galenos De pulsibus Rom Bibl. Barberina Barberin. I 127 XVI. f. 1 v I, p. 131. Inc. wie im Lond. Medical Society H Hi 17. Expl. ou chalepôs eurêsete View Record
Galenos De pulsibus Rom Bibl. Barberina Barberin. I 127 XVI. f. 251 I, p. 131. Inc. wie im Lond. Medical Society H Hi 17. Expl. en tois karpois pareis View Record
Galenos De pulsibus Rom Bibl. Barberina Barberin. I 127 XVI. f. 278 v I, p. 131. Inc. pôs enestôsan krisin. Expl. pgkoi gignointo.Sine auctoris nomine View Record
Galenos De spermate Oxford Bibl. Bodleiana Miscell. 20 XIV. f. 375 I, p. 131. De spermate ex Aristotele et Galeno. Inc. Kai to gennêtikon View Record
Galenos De stomacho Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 1808 XV. f. 143 I, p. 131. Peri atonias stomachou kai uptiasmou kai anatropês View Record