Author:   Galenos
Work:   De stomacho
Year/Century:   XV.
City:   Bologna
Library:   Bibl. Universitaria
MS Designation:   Bonon.
Collection:  
Shelfmark:   1808
Folios:   f. 143
Diels Pages:   I, p. 131.
Notes:   Peri atonias stomachou kai uptiasmou kai anatropês
  View First Version Record