Author:   Ioannes Archiatrus
Work:   Variorum morborum curatio
Year/Century:   XV.
City:   Florenz
Library:   Bibl. Mediceo Laurentiana
MS Designation:   Laurent.
Collection:   plut.
Shelfmark:   75, 10
Folios:   f. 32
Diels Pages:   II, p. 052.
Notes:   Tou sofôtatou Aristotelous logoi kai prooimia, kuriou Iôannou archiatrou kai mathêtou autou, periechôn sunoptikôs pantôn tôn pathôn kai tôn adêlôn tas therapeias. Inc. pros oxun ponon kefalês. Eparon agriagkoureas sporon. Expl. thet' es to metôpon
  View First Version Record