Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Beniaminus Excerpta Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI. f. 349 - 363. N., p. 046. View Record
Chrysostomius (?) De corporis humani constitutione demonstratio Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI. N., p. 046. View Record
Chrysostomius (?) De corporis humani constitutione demonstratio Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. f. 364 v II, p. 023. "In margine chruso.smi." View Record
Galenos De diebus decretoriis libri III Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI (N., p. 029). f. 29 v. I, p. 090-091. View Record
Galenos De remediis parabilibus libri III Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI. N., p. 034. View Record
Galenos De remediis parabilibus libri III Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI (N., p. 029). f. 8 v I, p. 100. Liber II. Inc. epizêtêsantos mou. Expl. kai katachrasthen epitithemenon View Record
Galenos De urinis Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI. f. 332 N., p. 039. Inc. ouron leukon mê echon upostasin. View Record
Rufus Excerpta varia Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI. f. 347 N., p. 065. Inc. koloklunthidos enteriônês. Expl. eita kai tên antidoton. View Record
Stephanus Atheniensis De febrium differentiis ex ore Theophili Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. -. f. 24 v. II, p. 098. View Record