Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aëtius Amidenus Iatricorum libri XVI Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. II, p. 006. L. VIII coll. Weigel a. a. O. View Record
Dioscurides Liber agens de experientia medica, de simplicibus et compositis medicamentis, ordine literarum digestus Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 39 - 48 II, p. 033. Expl. kai diakratoumenon View Record
Galenos De anatomicis administrationibus libri IX Leipzig Universitätsbibliothek Lipsiens. 52 XVI. f. 57. I, p. 066. View Record
Galenos De pulsibus ad tirones Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 23 - 35 v I, p. 086. Expl. ôste kai mikron einai auton kai amudron View Record
Galenos Definitiones medicae Leipzig Universitätsbibliothek Lipsiens. 52 XVI. f. 40. I, p. 111. View Record
Galenos Introductio sive medicus Leipzig Universitätsbibliothek Lipsiens. 52 XVI. f. 1. I, p. 100. View Record
Herophilus Sophista De alimentis, quae singulis mensibus sumenda aut vitanda sunt Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 55 - 60. II, p. 049. View Record
Herophilus Sophista De alimentorum facultatibus Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 60 - 66 v II, p. 049. Expl. mutil. Fakê kai krambê dia touto kai tên opsin amblunousi, plên ei tuchoi ugroteros … View Record
Hippokrates Ad Ptolemaeum regem epistula de hominis fabrica Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 67 I, p. 040. Inc. psuchra. To de udôr psuchron kai ugron. Expl. epi tas aplas kai ênômenas tou nou theôrias anagomenê View Record
Hippokrates Epistula ad Ptolemaeum regem de sanitate tuenda Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 49 - 55 I, p. 041. egkuklios epist. Ipp. pros Ptol. Bas., opôs epeiserchetai tô tou anthrôpou sômati nosos. Expl. malista tharrountôn tô ethei View Record
Hippokrates Excerpta Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 84 - 92 I, p. 056. Inc. wie im Palat. 400. Expl. enôson kai chrêsai View Record
Theophilus Epitome librorum Galeni de febrium differentiis Wien Hofbibliothek Vindob. med. 52 XV. f. 1 - 22 v II, p. 105. Theof. kai Stef. ek te Ipp. kai Gal. p. tês t. pur. dia. Expl. thermasias autai ginontai. View Record