Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Ioannes Episcopus Prisdianensis Collectanea de urinis Krakau Cracov. bibl. univ. Iagellon. 2526 FF VI 5 XV. f. 99 II, p. 055. Expl. ê upo plêthous tou chumou View Record
Meletius monachus De natura hominis Krakau Bibl. Univ. Jagellon. misc. 2526 FF VI 5 XV. f. 1 II, p. 063. Inc. ta peri tês tou anthrôpou kataskeuês. Expl. kai exôthen emplasas epitithei View Record
Theophilus De urinis Krakau Bibl. Univ. Iagell. misc. 2526 FF VI 5 XV. f. 86 v. II, p. 102. View Record