Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aëtius Amidenus Excerpta varia Moskau Synodialbibl. Mosquens. 468 XVI. f. 152 II, p. 007. P. botanôn kata stoicheion. Inc. argemon botanê rizan echei View Record
Alexander Trallianus Therapeutica. Libri XII Moskau Synodialbibl. Mosquens. 446 XV. f. 5. II, p. 011. View Record
Asclepiades Praecepta salubria Moskau Synodialbibl. Mosquens. vgl. Bussemaker a. a. O. p. 75 II, p. 020. View Record
Dioscurides Excerpta Moskau Synodialbibl. Mosquens. 477 a. 1624. f. 8 II, p. 034. Apo ta iatrika biblia tou D. merika eis koinên glôssan metaglôttisthenta. Inc. Peri iridos. Expl. Peri selinou View Record
Galenos Ad Glauconem de medendi methodo libri II Moskau Synodialbibl. Mosquens. 464 XV. f. 301 v. I, p. 093. View Record
Galenos Ad Glauconem de medendi methodo libri II Moskau Synodialbibl. Mosquens. 466 XVI. f. 25. I, p. 093. View Record
Galenos Ars medica Moskau Synodialbibl. Mosquens. 466 XV. f. 251. I, p. 061. View Record
Galenos De atra bile Moskau Synodialbibl. Mosquens. 467 XVI. f. 96. I, p. 073. View Record
Galenos De bono habitu Moskau Synodialbibl. Mosquens. 465 XV. f. 3 v. I, p. 071. View Record
Galenos De bono habitu Moskau Synodialbibl. Mosquens. 466 XVI. f. 87. I, p. 071. View Record
Galenos De causis pulsuum libri IV Moskau Synodialbibl. Mosquens. 464 XV. f. 67. I, p. 088. View Record
Galenos De dignoscendis pulsibus libri IV Moskau Synodialbibl. Mosquens. 464 XV. f. 42. I, p. 087. View Record
Galenos De dignotione ex insomniis Moskau Synodialbibl. Mosquens. 395 XVI-XVII. f. 2 v. I, p. 077. View Record
Galenos De elementis secundum Hippocratem Moskau Synodialbibl. Mosquens. 466 XV. f. 176 v. I, p. 063. View Record
Galenos De facultatibus naturalibus Moskau Synodialbibl. Mosquens. 466 XV. f. 219 v. I, p. 065. View Record
Galenos De optima corporis nostriconstitutione Moskau Synodialbibl. Mosquens. 465 XV. f. 1. I, p. 071. View Record
Galenos De optima corporis nostriconstitutione Moskau Synodialbibl. Mosquens. 466 XVI. f. 84. I, p. 071. View Record
Galenos De parvae pilae exercitatione Moskau Synodialbibl. Mosquens. 467 XVI. f. 102 v. I, p. 074. View Record
Galenos De placitis Hippocratis et Platonis libri IX Moskau Synodialbibl. Mosquens. 467 XVI. f. 1 I, p. 074. Libri II-IX View Record
Galenos De praesagitione ex pulsibus libri IV Moskau Synodialbibl. Mosquens. 464 XV. f. 93. I, p. 088-089. View Record