Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Marianus Excerpta Rom Bibl. Barberina Barberin. II 58 XVI. f. 1 II, p. 062. Euriskomena en tais ousiais Marianou thoukkou iatrou View Record
Maximus (Planudes?) De sanguinibus Rom Bibl. Barberina Barberin. I 127 XVI. f. 261 v. II, p. 062. View Record
Melampus De palpitationibus Paris Bibl. Nationale Parisin. 2154 XIV. f. 280. II, p. 062. View Record
Meletius monachus De anima Escurial Escurial Scorial. y. I. 15 XVI. f. 73 v. II, p. 062. "Peri psuchês Meletii esse videtur". Wellmann. Inc. O peri psuchês ode logos ou to ti estin ê psuchê kat' ousian didaskei. Expl. oi gnôsin en sunesei katôrthôkotes View Record
Meletius monachus De anima Escurial Escurial Scorial. Φ. I. 10* XVI. f. 189 v. II, p. 062. View Record
Meletius monachus De anima Paris Bibl. Nationale Parisin. 2299 XV. f. 89 v II, p. 062. View Record