Author:   Galenos
Work:   Opera varia
Year/Century:   XV-XVI.
City:   Wien
Library:   Hofbibliothek
MS Designation:   Vindob.
Collection:   med.
Shelfmark:   16
Folios:   f. 329
Diels Pages:   I, p. 058.
Notes:   archê sun theô tôn diaireseôn pasôn tôn galêneiôn pragmateiôn archomenos apo tou peri aireseôn, teleutôn de eis tên therapeutikên. Expl. ê dia ta synamfotera
  View First Version Record