Author:   Galenos
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XIII.
City:   Athos
Library:   Pantokratoros
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   1268. 234
Folios:  
Diels Pages:   I, p. 148.
Notes:   Inc. … kastou exa G' kinamômou. Expl. euriskontai kai therma
  View First Version Record